Projekty unijne

Opracowanie strategii internacjonalizacji dla firmy BETA-POINT

Cel projektu:

Przygotowanie firmy Beta-Point do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

Usługobiorca:

Beta-Point Beata Hoffmann-Pohnke,
Rynkowska 1, 85-503 Bydgoszcz

Innowacyjne etykiety wysokotemperaturowe wykorzystywane w przemyśle hutniczym

Przedsiębiorstwo Beta-Point realizuje projekt pod nazwą „Innowacyjne etykiety wysokotemperaturowe wykorzystywane w przemyśle hutniczym w firmie Beta-Point z Bydgoszczy” finansowany z Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie innowacyjnego na skalę światową produktu – etykiety wysokotemperaturowej dla hut i walcowni.

Opis projektu:

W ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zamierza wdrożyć do produkcji i zaoferować na rynku wysokotemperaturowe etykiety i zawieszki aluminiowe, odporne aż do 800⁰C, z możliwością kolorowego nadruku, przeznaczone przede wszystkim dla odbiorców z branży hutniczej (huty, walcownie). Jest to rozwiązanie produktowe innowacyjne w skali świata, pozwalające na oznakowanie różnych w kształcie i gabarycie elementów (m.in. kęsów metalowych) w szybszym tempie, dzięki czemu u odbiorców będzie mógł być wdrożony nowoczesny system zarządzania jakością oparty o normy ISO (kody kreskowe pozwalające na śledzenie produktów w trakcie procesów produkcji), co pozwoli na wzrost jakości przebiegu całego procesu i jakości wyrobów na każdym etapie ich przetwarzania oraz na zachowanie ciągłości procesu kontroli jakości od początku do końca, czyli do obsługi magazynu, logistyki i dystrybucji.

Zakres rzeczowy projektu:

Inwestycja opiera się na zakupie jednego środka trwałego niezbędnego do uruchomienia produkcji innowacyjnych etykiet: maszyna fleksograficzna (1 szt.). Pozostałe środki trwałe, niezbędne dla potrzeb produkcji, są w posiadaniu firmy Beta-Point. Taki zakres rzeczowy projektu będzie więc wystarczający i pozwoli na pełną realizację jego celu, czyli wdrożenie do produkcji innowacyjnych etykiet wysokotemperaturowych dla hut i walcowni. Dodatkowo, w firmie wzrośnie poziom zatrudnienia
– powstaną 3 nowe stanowiska pracy, przez co ograniczeniu ulegnie bezrobocie w regionie, wywierając pozytywny wpływ na otoczenie.

Rezultaty projektu:

Dzięki temu rozwiązaniu, firma Beta-Point zwiększy swoją konkurencyjność i rozpoznawalność na rynku poligraficznym oraz wejdzie na nowy rynek docelowy.

Realizacja projektu przyczyni się także do osiągniecia wskaźników produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)– docelowa–1 szt. w 2021r.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – docelowa-1 szt. w 2021r.
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – docelowa–1 szt. w 2021r.
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – docelowa – 484 000 zł w 2021r.
  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – docelowa–1 szt. w 2021r.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – docelowa – 1 szt. w 2022r.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach , docelowa – 3 EPC w 2022r.
  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług-, docelowa – 200 000,00 zł w 2022r.

Wartość całkowita projektu: 984 000,00 PLN

Wartość dofinasowania (EFRR): 500 000,00 PLN

}